.ยินดีต้อนรับสู่เว็บการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น

บทที่ 6 การพิมพ์แบบสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ว และความแม่นยำ

การพิมพ์แบบสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำ
            การพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำ นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ และสามารถพิมพ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ทำงานเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและผลงานได้มาตรฐาน สมบูรณ์ นักเรียนจะต้องพยายามพิมพ์โดยวิธีพิมพ์สัมผัส ให้จังหวะความเร็วสม่ำเสมอและแม่นยำพร้อมๆ กันไป
            หลักการพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำ ควรปฏิบัติดังนี้
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ให้พร้อม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด กระดาษพิมพ์และการดาษรองพิมพ์
2. โต๊ะ-เก้าอี้ ปรับให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะพิมพ์ ไม่สูงหรือต่ำเกินไป
3. มาสมาธิในการพิมพ์ทุกครั้ง
4. อย่านั่งชิด หรือห่างจากโต๊ะพิมพ์ดีดมากเกินไป
5. วางนิ้วให้ถูกต้องตรงตำแหน่งแป้นเหย้า พร้อมที่จะก้าวไปด้วยความมั่นใจ และก้าวกลับมาสู่ตำแหน่งเดิม (แป้นเหย้า) อย่างรวดเร็ว
6. พิมพ์โดยวิธีสัมผัส ตามองแบบพิมพ์ ไม่มองแป้น
7. ห้องพิมพ์ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ
8. แขนแนบลำตัว ไม่หนีบแขนหรือกางแขนมากเกินไป
9. ไม่ดีดนิ้วสูงเกินไป
10. เมื่อพิมพ์ผิดให้พิมพ์ต่อไป ไม่ถอยกลับมาพิมพ์ซ้ำ
11. ปัดแคร่อย่างรวดเร็วโดยถูกวิธี ไม่ใช้มือจับแคร่
12. ฝึกพิมพ์สม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ชั่วโมง
13. ตรวจงานเมื่อพิมพ์เสร็จ คำนวณคำสุทธิ และบันทึกในรายงานแสดงความก้าวหน้าในการพิมพ์ทุกครั้ง