.ยินดีต้อนรับสู่เว็บการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น

บทที่ 4  การคำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์

วิธีคิดคำนวณคำรวม หรือคำระคนต่อนาที (GWAM)
                ระยะแรกที่เริ่มฝึกพิมพ์ การคิดคำอาจใช้คำนวณแบบคำรวม หรือคำระคนต่อนาที (Gross Words A Minute : GWAM) คือ การคิดคำรวมต่อนาที โดยเอาคำรวมต่อนาที โดยเอาจำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมดใน 1 นาที หาร 5 (ไม่ลบคำผิด) และหารดายเวลาที่พิมพ์จะได้ผลลัพธ์เป็นคำรวมหรือคำระคนที่พิมพ์ได้ต่อหนึ่งนาที ดังนี้

ตัวอย่าง จำนวนดีดที่พิมพ์ 400 ดีด ในเวลา 3 นาที จะได้คำระคนกี่คำต่อนาที
otal Strokes                         =          จำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด
Time                                   =          เวลาที่พิมพ์
วิธีคำนวณ จำนวนดีด             400                      ดีด
                หาร 5                 400  ÷ 5   =    80  คำ
                หารเวลา 3 นาที       80 ÷ 3   =    27  คำ
            เมื่อสามารถพัฒนาความเร็วและความแม่นยำจนเกิดทักษะ (Skill) แล้ว นักเรียนจะต้องพยายามฝึกพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยพิมพ์จับเวลา  3 – 5 นาที และนำหลักเกณฑ์การคำนวณคำสุทธิต่อนาที (Net Words A Minute : NWAM) ใช้ในการประเมินผลงานพิมพ์ต่อไป


วิธีคำนวณคำสุทธิต่อนาที (NWAM)
            การคำนวณคำสุทธิต่อนาที (Net Words A Minute : NWAM) เป็นวิธีที่นิยมที่สุดเพราะเป็นการประเมินผลการพิมพ์ที่ใกล้เคียงกับความสามารถของผู้พิมพ์มากที่สุด การคิดคำให้นับจำนวนดีดที่พิมพ์ทั้งหมด ภาษาอังกฤษ 5 ดีด เท่ากับ 1 คำ ภาษาไทย 4 ดีดเท่ากับ  1 คำ การนับจำนวนดีดให้นับทุกเคาะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน สัญลักษณ์พิเศษ และการเคาะวรรค นับรวมได้เท่าใด เอาผลลัพธ์ตั้งแล้วหารด้วย 5
                การตรวจคำผิด มีคำผิดกี่แห่ง ให้คูณด้วย 10 เช่น ผิด 3 แห่ง = 30 เอาไปลบจากจำนวนคำที่หารได้ ได้ผลลัพธ์อกมาเท่าใด เอาเวลาที่พิมพ์ไปหาร จะได้คำสุทธิต่อนาที (NWAM) ถ้าพิมพ์จับเวลา 1 นาที ไม่ต้องหารด้วยเวลา เพียงแต่นำจำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมดมาหาร 5 ถ้าหารแล้วเหลือเศษไม่ถึงครึ่งให้ปัดเศษทิ้ง แล้วลบด้วยคำผิดที่คูณด้วย 10 ผลลัพธ์จะเป็นคำที่ได้ต่อ 1 นาทีวิธีคำนวณ จำนวนดีดที่พิมพ์   500      ดีด
                  หาร 5              500  ÷ 5    =     100          คำ
                  ลบ คำผิด         3 x 10        =      30           คำ
                  ผลลัพธ์           100 – 30     =      70           คำ
                 หารเวลา 3 นาที    70 ÷ 3     =    23.3          คำ
เหลือเศษไม่ถึง 5 ให้ปัดทิ้ง                     =     23            คำ