.ยินดีต้อนรับสู่เว็บการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น

บทที่ 5  การพิมพ์แป้นตัวเลข  เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ

การพิมพ์แป้นตัวเลขและตัวเลขเศษส่วน
            การพิมพ์แป้นตัวเลขโดยการพิมพ์แบบสัมผัส เป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากในระยะแรกเพราะแป้นตัวเลขเกือบทั้งหมดในเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษจะอยู่แถวบนสุด จึงทำให้นักเรียนขาดความมั่นใจในการดีดแป้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแป้นตัวเลขจะพิมพ์ค่อนข้างยากเมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์แป้นอักษรอื่นๆ แต่ถ้านักเรียนพยายามฝึกพิมพ์ตัวเลขโดยการพิมพ์แบบสัมผัสจนประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการพิมพ์แป้นอักษรอื่นๆ


การพิมพ์แป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
มือซ้าย
แป้นตัวเลข      1         ใช้นิ้ว   ก้อย     วาง
แป้นตัวเลข      2         ใช้นิ้ว   ก้อย     วาง
แป้นตัวเลข      3          ใช้นิ้ว  นาง      วาง
แป้นตัวเลข      4          ใช้นิ้ว  กลาง    วาง
แป้นตัวเลข      5          ใช้นิ้ว  ชี้          วาง
แป้นตัวเลข      6          ใช้นิ้ว  ชี้          วาง
มือขวา
แป้นตัวเลข      7          ใช้นิ้ว  ชี้          วาง
แป้นตัวเลข      8          ใช้นิ้ว  ชี้          วาง
แป้นตัวเลข      9          ใช้นิ้ว  กลาง    วาง
แป้นตัวเลข      0          ใช้นิ้ว  นาง      วาง


การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน


            พิมพ์ดีดอังกฤษมีเครื่องหมายวรรคตอนมาก ฉะนั้น นักเรียนจะต้องพยายามศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ว่าจะต้องเคาะคานเว้นวรรคอย่างไรจึงจะถูกต้องแม่นยำ โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลังเครื่องหมาย    ,     (Comma)      เว้นวรรค  1           เคาะ
หลังเครื่องหมาย    ;     (Semicolon) เว้นวรรค  1           เคาะ
หลังเครื่องหมาย    .     (Full Stop)    เว้นวรรค  2           เคาะหลังเครื่องหมาย    :     (Colon)         เว้นวรรค  2           เคาะหลังเครื่องหมาย    ?    (Question mark)เว้นวรรค 2      เคาะหลังเครื่องหมาย    !     (Esclamation mark)เว้นวรรค 2เคาะ
  

การพิมพ์สัญลักษณ์พิเศษ

    Plus
&     And,        Ampersand
      Quotation mark                                                   
       Apostrophe
฿      Bath                                                                       
(  )   Parentheses
$      Dollar
-       Hyphen
£      Pound                                                       
=     Equal to      
_      Underscore  
@     at the price of
%     Percent                                                                   
*      Asterisk
:::    Blank  
#     Number
¢      Cent


หลักการพิมพ์เครื่องหมายและสัญลักษณ์พิเศษ
ก่อนและหลัง         (Apostrophe)                   ไม่เว้นวรรค
ก่อนและหลัง    -     (Hyphen)                        ไม่เว้นวรรค
ก่อนและหลัง         (Quotation mark)เว้นวรรค  1       เคาะ
ก่อนและหลัง   (   )  (Parentheses)    เว้นวรรค   1       เคาะ
ก่อนและหลัง    &     (And)               เว้นวรรค   1       เคาะ
ก่อนและหลัง    =     (Equal)             เว้นวรรค   1       เคาะ
ก่อนและหลัง    +     (Plus)               เว้นวรรค   1       เคาะ