.ยินดีต้อนรับสู่เว็บการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น
ลักษณะรายวิชา  2200-1007  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 12 - 2
จุดประสงค์รายวิชา
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์อังกฤษ
  2. มีทักษะในการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส
  3. มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง
  4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส
  2. พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่าง  ๆ ตามหลักการ
  3. คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์
  4. พิมพ์จดหมายธุรกิจตามหลักการ
  5. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา
                ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัสการพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมายการพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ จดหมายธุรกิจและการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์